русский | английский | немецкий | чешский
art | takt | akr | akta

akt чешский

Толкование Чешский толковый словарь

Что в чешском языке означает akt?

akt

úkon, jednání, konání divadelní jednání výtvarné zobrazení nahého těla úřední listina pohlavní akt

Переводы Чешско–русский словарь

Как перевести с чешского akt?

akt чешский » русский

акт действие поступок ню

Синонимы Синонимы

Как по-другому сказать akt по-чешски?

akt чешский » чешский

čin jednání dějství výkon styk spojení soulož skutek pohlavní styk děj

Грамматика Чешская грамматика

Как изменяется в чешском языке akt?

akt · существительное

+
++

фразы Чешско–русский сборник фраз

Как в чешском употребляется akt?

Субтитры из фильмов

Jste opravdu nádherná žena. Rád bych namaloval váš akt.
Вы невероятно красивы, и я хотел бы нарисовать вас обнажённой.
Je to jenom akt solidarity s rodinou mrtvého dělníka.
Это лишь проявление солидарности с близкими погибшего рабочего.
Jako akt lásky.
Как труд любви.
Pane, nevloží tento akt příliš velkou moc do rukou toho, kdo ovládá WOTAN?
Сэр, не дает ли это слишком большую власть в руки того, кто будет управлять ВОТАНом?
Jste vězni Klingonské říše, proti které jste spáchali zákeřný akt války.
Вы теперь пленники Клингонской империи, против которой вы совершили бессмысленную агрессию.
Teď jste vězněm Federace planet, proti které jste mohl, ale i nemusel spáchat akt války.
Вы - пленник Федерации планет, против которой вы, возможно, начали военные действия.
již vyjde z domu živ, či nikoli v dějinách policie bude tento čin vzpomínán jako akt nejvyššího hrdinství a udatnosti.
Выживет ли он либо нет - это навсегда запомнится как один из самых бесстрашных и доблестных поступков в истории полиции.
Proč si mu zachránil život? Akt milosrdenství.
Из милосердия и сострадания.
A to by byl velký akt nepřátelství.
И это было бы серьезным актом враждебности.
S trochou štěstí bysme mohli stihnout první akt.
Может, ещё успеем к первому действию.
Akt sodomity značí skon lidské rasy.
Занятие содомией предпологает вымирание человека, как вида.
Enterprise, mohou pokládat naše skenování za nepřátelský akt.
Энтерпрайз, они могли принять Наши сканирования за враждебный акт.
Vezmou to jako akt agrese a budou také dle toho jednat.
Они расценили это как акт агрессии и предприняли соответвующие меры.
Jsem přesvědčenej, že tu regresi vyvolal nějaký akt vědomí.
Я убежден, что регрессия была инициирована сознанием.

Из журналистики

Mimo jiné se tak nestane proto, že rozvratná válka v Iráku se možná ukáže spíše jako poslední akt dvacátého století než jako předzvěst století jednadvacátého.
С одной стороны, разобщающая война в Ираке может оказаться последним явлением двадцатого века, а не вестником двадцать первого.
Věřím, že jsme součástí tajuplného, leč celistvého aktu, jehož zdroj, směřování a cíl se nám sice leckdy obtížně chápou, ale který rozhodně význam a smysl - a to i ve chvíli, kdy je člověk zavřený za vězeňskými mřížemi.
Я верю, что мы являемся частью таинственного и целостного действа, источник которого, направление и цель, хотя иногда и трудно поддающиеся пониманию, действительно имеют смысл и цель - даже когда ты находишься за тюремными решетками.
Za prvé nesmí být trest v moderní demokracii pouze aktem odplaty, ale měl by se také snažit zločince napravit, aby mu umožnil žít ve společnosti po boku jiných lidí.
В первую очередь, в современной демократии наказание должно быть не только карательным, но и должно стараться перевоспитать преступника, чтобы дать ему возможность жить в обществе с другими людьми.
Islamisté pohlížejí na své nahodilé hromadné vraždy nikoliv jako na akty upoutání veřejnosti na vlastní osobu, nýbrž jako na taktiku ve svaté válce proti dekadentnímu a hříšnému Západu.
Исламисты считают свои акты случайных массовых убийств не личными рекламными трюками, а тактикой в священной войне против упаднического, грешного Запада.
Radikální břídilové jsou většinou mladí muži, kteří jsou tak rozlícení z nedostatku společenské, ekonomické a sexuální sebeúcty a lhostejností světa kolem sebe, že touží po sebevražedném aktu hromadného ničení.
Радикальные лузеры - это в основном молодые мужчины, которые настолько обозлены недостатком социальной, экономической и сексуальной самооценки, а также безразличием мира вокруг них, что они стремятся к суицидальным актам массового уничтожения.
Spouštěcím mechanismem takového aktu se může stát cokoliv: odmítnutí dívkou, propuštění z práce, propadnutí u zkoušky.
Такие действия может вызвать любая причина: отказ девушки, увольнение с работы, провал на экзамене.
ŽENEVA - Akt přivedení nového života na svět pro ženy historicky znamenal nasazení vlastního života s reálnou vyhlídkou smrti během porodu.
ЖЕНЕВА - Для женщин, роды детей исторически обозначали рисковать собственной жизнью, с реальной перспективой смерти во время родов.
Stalo se to loni na podzim a v době veřejně vystoupil proti tomu, co jsem pokládal za necitlivý akt, protože ranil náboženské cítění jiných lidí.
Это случилось прошлой осенью: тогда же я публично заявил, что это было нетактично, т.к. задевало религиозные чувства других людей.
Svévolnou moc exekutiv omezily během předchozích krizí nové intervencionistické instituce založené přímo za pochodu legislativním aktem.
Власть руководителей, в прошлых кризисах, была обуздана новыми учреждениями, основанными законодательным действием.
Rozhodující akt přišel v červnu 2012, když ústavní soud, plně obsazený soudci z Mubárakovy éry, na základě zavádějících důvodů anuloval výsledky parlamentních voleb.
Ключевым событием стал июнь 2012 года, когда Верховный суд, состоящий исключительно из судей эры Мубарака, свел на нет результаты парламентских выборов на сомнительных основаниях.
jej budeme nazývat Evropská unie, Spojené státy evropské, Spojená Evropa nebo jakkoli jinak, bude vždy zárukou jednotného, zjednodušeného systému normativních aktů, které přinesou větší míru transparentnosti i odpovědnosti.
Будет ли оно называться Евросоюз, Соединенные Штаты Европы, Единая Европа или как-то еще, оно также будет предусматривать унитарную, упрощенную систему нормативных актов, с созданием которой появится больше прозрачности и подотчетности.
Někteří z nich, například Renzi, reagují akty slepého vzdoru.
Одни, как Ренци, реагируют бессмысленным бунтом.
V Hongkongu se na protest proti tomuto masakru konaly obrovské demonstrace a každý červen probíhají masové pietní akty, čímž se udržuje vzpomínka, která je ve zbytku Číny potlačována a postupně uvadá.
Огромные демонстраций прошли в Гонконге в знак протеста против убийств демонстрантов, и массовые памятные мероприятия проводятся каждый год в июне, в память о погибших и репрессированных в остальной части Китая.
Japonsko by navíc mělo učinit suverénní akt a označit souostroví Senkaku za mezinárodní námořní území bez osídlení a vojenského využití.
Более того, Японии следует предпринять независимые действия по обозначению островов Сэнкаку в качестве международного морского заповедника, свободного от обитания или использования в военных целях.

Возможно, вы искали...