at | ak | aut | art

akt чешский

акт, действие

Значение akt значение

Что в чешском языке означает akt?

akt

úkon, jednání, konání divadelní jednání výtvarné zobrazení nahého těla úřední listina pohlavní akt

Перевод akt перевод

Как перевести с чешского akt?

akt чешский » русский

акт действие поступок ню

Синонимы akt синонимы

Как по-другому сказать akt по-чешски?

akt чешский » чешский

čin jednání dějství výkon styk spojení soulož skutek pohlavní styk děj

Склонение akt склонение

Как склоняется akt в чешском языке?

akt · существительное

+
++

Примеры akt примеры

Как в чешском употребляется akt?

Субтитры из фильмов

Jste opravdu nádherná žena. Rád bych namaloval váš akt.
Вы невероятно красивы, и я хотел бы нарисовать вас обнажённой.
Je to jenom akt solidarity s rodinou mrtvého dělníka.
Это лишь проявление солидарности с близкими погибшего рабочего.
Jako akt lásky.
Как труд любви.
Pane, nevloží tento akt až příliš velkou moc do rukou toho, kdo ovládá WOTAN?
Сэр, не дает ли это слишком большую власть в руки того, кто будет управлять ВОТАНом?
Jste vězni Klingonské říše, proti které jste spáchali zákeřný akt války.
Вы теперь пленники Клингонской империи, против которой вы совершили бессмысленную агрессию.
Teď jste vězněm Federace planet, proti které jste mohl, ale i nemusel spáchat akt války.
Вы - пленник Федерации планет, против которой вы, возможно, начали военные действия.
Ať již vyjde z domu živ, či nikoli v dějinách policie bude tento čin vzpomínán jako akt nejvyššího hrdinství a udatnosti.
Выживет ли он либо нет - это навсегда запомнится как один из самых бесстрашных и доблестных поступков в истории полиции.
Proč si mu zachránil život? Akt milosrdenství.
Из милосердия и сострадания.
A to by byl velký akt nepřátelství.
И это было бы серьезным актом враждебности.
S trochou štěstí bysme mohli stihnout první akt.
Может, ещё успеем к первому действию.
Akt sodomity značí skon lidské rasy.
Занятие содомией предпологает вымирание человека, как вида.
Enterprise, mohou pokládat naše skenování za nepřátelský akt.
Энтерпрайз, они могли принять Наши сканирования за враждебный акт.
Vezmou to jako akt agrese a budou také dle toho jednat.
Они расценили это как акт агрессии и предприняли соответвующие меры.
Jsem přesvědčenej, že tu regresi vyvolal nějaký akt vědomí.
Я убежден, что регрессия была инициирована сознанием.

Из журналистики

Mimo jiné se tak nestane proto, že rozvratná válka v Iráku se možná ukáže spíše jako poslední akt dvacátého století než jako předzvěst století jednadvacátého.
С одной стороны, разобщающая война в Ираке может оказаться последним явлением двадцатого века, а не вестником двадцать первого.
ŽENEVA - Akt přivedení nového života na svět pro ženy historicky znamenal nasazení vlastního života s reálnou vyhlídkou smrti během porodu.
ЖЕНЕВА - Для женщин, роды детей исторически обозначали рисковать собственной жизнью, с реальной перспективой смерти во время родов.
Stalo se to loni na podzim a já v té době veřejně vystoupil proti tomu, co jsem pokládal za necitlivý akt, protože ranil náboženské cítění jiných lidí.
Это случилось прошлой осенью: тогда же я публично заявил, что это было нетактично, т.к. задевало религиозные чувства других людей.
Rozhodující akt přišel v červnu 2012, když ústavní soud, plně obsazený soudci z Mubárakovy éry, na základě zavádějících důvodů anuloval výsledky parlamentních voleb.
Ключевым событием стал июнь 2012 года, когда Верховный суд, состоящий исключительно из судей эры Мубарака, свел на нет результаты парламентских выборов на сомнительных основаниях.
Japonsko by navíc mělo učinit suverénní akt a označit souostroví Senkaku za mezinárodní námořní území bez osídlení a vojenského využití.
Более того, Японии следует предпринять независимые действия по обозначению островов Сэнкаку в качестве международного морского заповедника, свободного от обитания или использования в военных целях.
Rozhodnutí ECB vystupňovat měnový stimul by se proto mělo pokládat za akt zoufalství.
Решение ЕЦБ удвоить ставку на монетарных стимулах, следует рассматривать как акт отчаяния.
SINGAPUR - Když město Detroit požádalo minulý týden o ochranu přes věřiteli, jednalo se o největší podobný právní akt v dějinách Spojených států.
СИНГАПУР - Когда на прошлой неделе администрация Детройта подала заявление о банкротстве, это стало крупнейшей подобной заявкой в истории США.
Jistě, Polsko, Česká republika, Maďarsko a Slovensko správně pokládaly vstup do EU za akt politické emancipace a začaly se prosazovat jako rovnocenní političtí partneři.
Безусловно, Польша, Чешская Республика, Венгрия и Словакия справедливо рассматривали вступление в ЕС как акт политической эмансипации, и начали свое самоутверждение как политически равноправные партнеры.
Častěji jde o válečný akt, byť jde spíše o válku slabých než o válku organizovaných států a jejich armád.
Чаще это акт войны, хотя ее и ведут слабые против сильных, а не организованные государства и их армии.
Jeho cíl - identifikovat hrstku teroristů ukrývajících se mezi miliony spořádaných občanů dříve, než spáchají násilný akt - se koneckonců rovná hledání jehly v kupce sena.
Ведь их задача - найти нескольких террористов, прячущихся среди миллионов законопослушных граждан, до того как они совершат очередной теракт, - равносильна поиску иголки в стоге сена.
Pachatelé násilných činů jen zřídka připouštějí, že v jejich případě šlo jednoduše o útok, a ne o akt obrany života, svobody nebo jiné významné hodnoty.
Те, кто совершает акты насилия, редко признают или даже допускают мысль о том, что их действия - это настоящая агрессия, а никак не деяния в защиту жизни, свободы или какой-либо другой важной ценности.
Kdyby byl zvolen, byl by to akt nejvyššího cynismu a pokrytectví, a to i na evropské poměry.
Было бы наивысшим цинизмом и лицемерием, даже по европейским стандартам, если бы избрали его.
Uzavření hranice je nepřátelský akt. Otevření této hranice by znamenalo vytvoření normálního regionálního prostředí.
Закрытие границы является проявлением акта враждебности. Открытие этой границы означало бы создание нормальной региональной окружающей обстановки.
Když ale srbská strana s touto dohodou nesouhlasila, bude muset být vnucena a tento akt vnucení dozajista ohrozí civilní obyvatelstvo.
Если Сербская сторона не согласилась бы с этим соглашением, оно было бы реализовано силой, и эта акция конечно же поставит в опасность мирное население.

Возможно, вы искали...