ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ konečný СРАВНИТЕЛЬНАЯ СТЕПЕНЬ konečnější ПРЕВОСХОДНАЯ СТЕПЕНЬ nejkonečnější

konečný чешский

последний, окончательный

Значение konečný значение

Что в чешском языке означает konečný?

konečný

takový, jejž již nelze změnit takový, jejž má konec resp. meze

Перевод konečný перевод

Как перевести с чешского konečný?

Синонимы konečný синонимы

Как по-другому сказать konečný по-чешски?

Склонение konečný склонение

Как склоняется konečný в чешском языке?

Konečný · фамилия

Мужчина pan Konečný
Именительный kdo? co? pan Konečný
Родительный koho? čeho? bez pana Konečného
Дательный komu? čemu? k panu Konečnému
Винительный koho? co? pro pana Konečného
Звательный pane Konečný! Konečný!
Предложный o kom? o čem? o panu Konečném
Творительный kým? čím? s panem Konečným
Женщина paní Konečná
Именительный kdo? co? paní Konečná
Родительный koho? čeho? bez paní Konečné
Дательный komu? čemu? k paní Konečné
Винительный koho? co? pro paní Konečnou
Звательный paní Konečná!
Предложный o kom? o čem? o paní Konečné
Творительный kým? čím? s paní Konečnou
+

konečný · прилагательное

+
++

Примеры konečný примеры

Как в чешском употребляется konečný?

Субтитры из фильмов

Dobře. Budeme potřebovat konečný souhlas od rodiny.
Хорошо, ну, разумеется, нужно окончательное разрешение, если есть кто-то из членов семьи.
Počkej chvilku, po tom všem, konečný rozsudek není vynesen.
Ну, решение о разводе ещё не вступило в законную силу.
Soudruzi, nejsem tu, abych vynesla konečný soud. Ale přinejmenším jste nedostáli svým povinnostem vůči státu.
Товарищи, не мне вас судить. но вы халатно отнеслись к исполнению долга перед государством.
Obávám se, Zrzko, že to je konečný termín.
Что ж, Рыжая, боюсь, пробил последний час.
Během čekání na oficiální výsledky si uvědomil, že na výsledek operace má stejný vliv, jaký má jediný kousek rozházené skládačky na její konečný vzhled.
В ожидании официальных результатов забега. У него появлялось то же ощущение, что при решении головоломки, результат которой всегда предрешён.
Konečný počet ještě nemáme, pane.
Не до конца.
Nechť krvavá msta nabere konečný směr! Uvidíme, jak to změní ten váš vesmír.
Положите конец вашей кровавой мести, и посмотрим, как это изменит вашу вселенную.
To je moje. Tam dostanete konečný souhlas k exhumaci.
Требуется еще печать от дела, она-то и даст окончательное разрешение на эксгумацию.
Očekávám konečný kód pro 30-ti sekundový odpočet.
Ожидается конечный код для 30-секундного отсчета.
Všechny systémy připraveny na konečný odpočet.
Все системы готовы для финального отсчёта.
Konečný odpočet od teď.
Финальный отсчёт начинается.
Možná už jsme na konečný.
Возможно, мы находимся на краю света.
Aktivuj konečný procesing otrocké elity.
Активировать полную обработки элиты рабов.
Snad konečný řešení problému jedný děsný venkovský husy.
Как же это, если ты всё время в хвосте у меня плетёшься?

Из журналистики

WASHINGTON - Jak se blíží rok 2015 a s ním konečný termín pro Rozvojové cíle tisíciletí, Organizace spojených národů stupňuje své snahy rozvíjet debatu o tom, co dalšího přijde na podporu celosvětového rozvoje.
ВАШИНГТОН - По мере приближения даты окончания этапа достижения Целей развития тысячелетия в 2015 году ООН активизирует усилия по стимулированию обсуждения дальнейших действий для ускорения развития во всем мире.
Konečný termín Rozvojových cílů tisíciletí se blíží, avšak podpora míru, bezpečnosti a nenásilného řešení konfliktů je i nadále nesmírně důležitá a je nutné ji bezezbytku začlenit do budoucí rozvojové agendy.
В условиях приближения финального 2015 года Целей развития тысячелетия, укрепление мира, безопасности, ненасильственного разрешения конфликтов продолжают оставаться жизненно важными и должны быть полностью включены в будущие планы по развитию.
Na Kubě představuje obrovskou výzvu konečný odchod Fidela Castra ze scény.
Окончательный уход Фиделя Кастро с политической сцены Кубы представляет немалую проблему.
Ať už bude jejich konečný výsledek jakýkoliv, odhalily tyto revoluce filozofii a chování bin Ládina a jeho stoupenců jako nejen nelegitimní a nelidské, ale i jako neschopné dosáhnout lepších podmínek pro obyčejné muslimy.
Эти революции, каким бы ни был их окончательный итог, показали, что философия и поведение бен Ладена и его последователей не только нелегитимны и бесчеловечны, но и неспособны стать источником улучшения условий жизни обычных мусульман.
Fischer však chápal, že americká kultura marginalizuje jakékoliv úsilí, které neprodukuje velké peníze, a tak pohlížel na šestimístnou odměnu jako na konečný symbol pokroku ve svém sportu.
Но Фишер понимал, что американская культура принижает любые соревнования, которые не ведут к большим деньгам, поэтому он считал шестизначный приз наличными пределом достижений в своем виде спорта.
Celý proces započal na konci května po volbách do Evropského parlamentu, trval téměř čtyři měsíce a jeho konečný výsledek je zákonitě podmíněný řadou kompromisů - jak se u EU skládající se z osmadvaceti paličatých národních států dalo očekávat.
На этот процесс ушло почти четыре месяца, начиная с майских выборов в Европарламент, и конечный результат был неизбежно основан на серии компромиссов - что вполне ожидаемо для 28 вспыльчивых национальных государств ЕС.
Konečný výsledek ale bude nejspíš poměrně silný, protože zavádí klíčovou novinku: společný fond, který fakticky mutualizuje velkou část rizika plynoucího z krachů bank.
Но конечный результат будет достаточно сильным, поскольку он устанавливает ключевую инновацию: общий фонд, который эффективно соединяет большую часть риска, происшедшего от банкротств банков.
Ať už bude konečný výsledek jakýkoli, jedna věc je jistá - okolní svět už nebude nadšeně přebírat volnotržní principy, jimiž se finanční rozvoj USA řídil.
Вне зависимости от конечного результата, можно быть уверенным в одном - остальной мир больше не будет восторженно относиться к принятию принципов свободного рынка, которые отвечали за финансовое развитие Америки.
Federace se stala vzdálenou vyhlídkou, ale politici jí ve svých projevech stále vzdávají čest, jako by byl jiný konečný výsledek nemyslitelný.
Федерация стала отдаленной перспективой, но ей по-прежнему отдают должное политики в своих речах, как будто другой, окончательный результат, невообразим.
Když se státy angažují v programu stále užší integrace, bude konečný výsledek vždy působit nedotaženým dojmem, pokud státy - na průběžné bázi - odloží stranou jakékoliv rozhodnutí o konečném cíli.
Когда страны начинают программу интеграции, более близкой, чем когда-либо, конечный результат всегда скорее всего будет выглядеть незаконченным, если они откладывают - и все еще продолжают откладывать - любое решение основной задачи.
Konečný text ústavní smlouvy samozřejmě ještě není sepsán, ale úspěch se zdá možný, což by nejen zdokonalilo mechanismus EU, ale zároveň by to vyslalo signál euroskeptikům, zejména Britům a Polákům.
И хотя конечного варианта текста договора еще нет, успех действительно кажется возможным, что не только улучшит механизм действия Европейского Союза, но также пошлет сигнал евроскептикам, в основном британцам и полякам.
Konečný výsledek nikdy nebyl v průzkumech veřejného mínění zřejmý dřív než šest týdnů předem.
Заключительный результат никогда не был виден в опросах общественного мнения более чем за шесть недель.
Integračně zaměření představitelé Evropské komise to zjevně nepokládají za uspokojivý konečný stav.
Сторонники интеграции в Европейской Комиссии не считают проделанную работу положительной и полностью завершенной.
Jak a komu by se měly přiznat zásluhy za konečný produkt?
Как и кому следует отдать признание за конечный продукт?

Возможно, вы искали...