родной русский

Перевод родной по-чешски

Как перевести на чешский родной?

Примеры родной по-чешски в примерах

Как перевести на чешский родной?

Простые фразы

Японский - наш родной язык.
Japonština je náš rodný jazyk.

Субтитры из фильмов

Что? Милая, Я же его родной брат.
Poslyš, já jsem původní brácha.
Брат добился её освобождения на условиях её возвращения в родной город.
Bratr dosáhl jejího propuštění pod podmínkou, že se vrátí do rodného města.
Он был вам почти как родной сын.
Byl téměř jako váš syn.
Но не все, потому что теперь было слишком много желающих работать, и многие поняли, что больше для них в родной долине работы не будет.
Ale ne všichni, protože jich bylo víc než pracovních míst, a někteří zjistili, že pro ně v jejich údolí už nikdy práce nebude.
До свидания, родной.
Sbohem, miláčku.
До свидания, родной.
Měj se, miláčku.
Родной городок почти не изменился.
Naše staré dobré město se moc nezměnilo.
Я знаю, что у тебя не всё наладилось после возвращения, но. Ну, мне кажется что ты должен зацепиться тут,..добиться всего на своей родной земле.
Vím, že jsi neměl zrovna nejlepší šance, co ses vrátil, ale měl bys tu zůstat a bojovat s tím trochu déle na domácí půdě.
Даже с родной сестрой Барта.
Ani s Bartovou vlastní sestrou.
Он хоть и старый, но все-таки родной.
Je to náš domov!
Не случайно, художники всего мира съезжаются сюда, как в родной дом.
Není divu, že zde našlo domov tolik umělců.
Не дождешься, коршун Чебуркульевский, еще век того не было, чтобы русский богатырь отступился от родной земли.
Nedočkáš se, pohane Čeburkulevský, ještě se nestalo, Aby ruský bohatýr zradil rodnou zem.
Родной матери не имею я.
Nemám matku.
Да ведь я тебе родной батюшка!
Já jsem přece tvůj otec!

Из журналистики

Когда я решила выращивать пшеницу в первый раз весной этого года на арендованной земле в моей родной деревне, моя мать согласилась следить за тем, как будут пахать, сажать и убирать урожай.
Když jsem se letos na jaře prvně rozhodla pěstovat pšenici na pronajaté půdě ve vsi, kde jsem prožila dětství, má matka souhlasila, že dohlédne na orbu, setbu i sklizeň.
Мой родной город Бостон недавно потратил целых 15 миллиардов долларов на то, чтобы переместить несколько шоссе под землю.
Boston, město, kde žiji, nedávno dokázal utratit šokujících 15 miliard dolarů za přesun několika dálnic do podzemí.
В моей родной стране, Франции, большинство болельщиков явно были более мотивированы пост-колониальными отношениями, нежели лояльностью по отношению к Европе.
V mé vlasti, Francii, většinu fanoušků zřetelně silněji motivovaly postkoloniální vazby než evropská soudržnost.
Более 200 миллионов людей сегодня работают за пределами родной страны.
Více než 200 milionů lidí dnes pracuje mimo jejich domovinu.
Однако они несут ответственность перед гражданами своих стран, избрание их происходит во время национальных выборов, и оценивают их в первую очередь по результатам деятельности в отношении родной страны, а не работы в ЕС.
Ty se ovsem zodpovídají občanům ve svých zemích, kteří si je zvolili, a jsou v prvé řadě hodnoceny za výkon na domácím poli, ne za rozhodování na úrovni EU.
Поскольку культура является не только национальным показателем, каждый из нас является продуктом нескольких культур, даже если он никогда не выезжал за пределы своей родной страны.
Každý je produktem několika kultur, i když nikdy neopustil hranice vlasti, poněvadž kultura není jen národní kategorie.
Представители могут потребовать перевода на свой родной язык, но скорее всего, скоро будет принято предложение ограничить бюджет каждой страны на перевод.
Zástupci mohou požadovat tlumočení do svého domovského jazyka, avšak je pravděpodobné, že bude brzy přijat limit rozpočtu jednotlivých zemí na překlady.
Во всем мире местных жителей пугают, убивают и гонят с родной земли.
Domorodci po celém světě jsou zabíjeni, je jim vyhrožováno a jsou vytlačováni ze svých domovů.
В любом случае человек предоставлен самому себе в осмыслении и составлении собственного мнения о своей родной религиозной традиции.
Ať tak či onak, jedinec je odkázán sám na sebe a musí o domácí náboženské tradici přemítat a vyrovnat se s ní.
А в июле 2013 года Марк Карни, канадец, который служил главой центрального банка в его родной стране, стал первым иностранцем, который возглавил Банк Англии в его почти 320-летней истории.
A Kanaďan Mark Carney, jenž byl guvernérem centrální banky ve své domovské zemi, se stal v červenci 2013 prvním zahraničním šéfem Bank of England v její téměř 320leté historii.
Она является родной страной трех из двадцати пяти крупнейших в мире многонациональных корпораций (Тойота, Хонда и Сони).
Sídlí v něm tři z pětadvaceti největších nadnárodních značek (Toyota, Honda a Sony).
Вторая корректировка необходима потому, что специалисты по охране окружающей среды следуют принципу, что вид не считается вымершим, даже если в последнее время он не встречался в своей родной среде обитания.
Druhé zohlednění je nezbytné proto, že se ochránci přírody řídí zásadou, podle níž určitý druh přežívá, i když v poslední době nebyl doložen jeho výskyt v přirozeném prostředí.
В Дании, моей родной стране, экономическая готовность не является проблемой.
V Dánsku, mé vlasti, o hospodářskou připravenost nejde.
Свободное передвижение квалифицированной рабочей силы могло бы сопровождаться международным требованием, обязывающим мигрантов из бедных стран работать, скажем, один год из пяти в своей родной стране.
Volný pohyb kvalifikované pracovní síly by mohly doprovázet závazné mezinárodní podmínky, podle nichž by přistěhovalci z chudých států museli strávit například každý pátý rok v zemi svého původu.

Возможно, вы искали...