роскошь русский

Перевод роскошь по-чешски

Как перевести на чешский роскошь?

роскошь русский » чешский

přepych luxus nádhera svěžest hojnost

Примеры роскошь по-чешски в примерах

Как перевести на чешский роскошь?

Субтитры из фильмов

Что это за роскошь, сколько она стоит?
O co jde a kolik to stojí?
Хоть он и был ей добрым и преданным отцом, и старался обеспечить своей любимой дочери роскошь и комфорт, он понимал, что девочке нужна материнская забота.
Třebaže byl laskavým a obětavým otcem a milované dceři by snesl modré z nebe, přesto si vyčítal, že Popelce chybí matka.
Откуда такая роскошь?
Jak jste přišla k takovému jmění?
Люди думают, у нас в жизни только роскошь и романы но на самом деле мы одиноки.
Lidé myslí, že vedeme romantický život plný lesku ale my jsme osamělí.
О, какая роскошь!
Ó, jaká elegance.
Ты знаешь, как хорошо ты ездил верхом и закидывал аркан, и вся эта роскошь, которой ты меня хотел впечатлить.
Snažil ses mě oslnit jízdou na koni a máváním lasem.
Какая роскошь.
Nádhera.
Чувства - это роскошь, которую немногие женщины могут себе позволить.
City jsou luxus, který může poskytnout pár žen.
Не ожидал найти здесь такую роскошь.
Nečekal jsem, že tu najdu takovej luxus.
Какая роскошь!
To je přepych!
Ну, ну, ну, настоящий роскошь, глаза не оторвать.
No, no, to je nádhera, oko nezůstane usušený.
Какая роскошь, какое богатство.
Jaký luxus! Jaké plýtvání!
Такая роскошь не для простых смертных.
Okázalost není pro jedince.
О. какая роскошь!
Oh. to je Ritz!

Из журналистики

Во многих обществах медицинское обслуживание рассматривается как право, а не роскошь.
Mnohé společnosti považují zdravotní péči za právo, nikoli luxus.
При такой ограниченности в ресурсах развивающиеся страны не могут себе позволить роскошь подобной траты времени.
Rozvojové země si vzhledem k omezeným zdrojům nemohou luxus takového mrhání dovolit.
Неужели русские настолько отличаются от нас в западном демократическом мире, или демократия - это действительно роскошь, которую могут позволить себе только старые, стабильные, преуспевающие и удовлетворенные общества?
Jsou Rusové od nás v západním demokratickém světě natolik odlišní, nebo je demokracie luxusem, který si mohou dovolit jen staré, stabilní, prosperující a spokojené společnosti?
Время - это роскошь для Европы, которой она не имеет.
Čas je luxus, který Evropa nemá.
Инновация в правительстве не интеллектуальная роскошь, тема, ограниченная семинарами и круглыми столами, или вопрос только о административных реформах.
Inovace na úrovni vlády nejsou intelektuálním luxusem, tématem odkázaným na semináře a panelové diskuse ani otázkou pouhých administrativních reforem.
Его показная роскошь и расточительность были очень непрусскими.
Jeho okázalost a výstřednost byly naprosto nepruské.
Конечно, когда враги уже нападают, задавать слишком много вопросов - непозволительная роскошь.
Samozřejmě, když už nepřátelé útočí, není čas klást příliš mnoho otázek.
Большинству японцев может казаться, что благодаря сохраняющейся экономической мощи они позволяют себе роскошь не отказываться от таких прочно укоренившихся привычек.
Většině Japonců se snad zdá, že díky své přetrvávající hospodářské síle si luxus těchto zažitých zvyklostí mohou dovolit.
КЕМБРИДЖ - Стоит ли развитым странам вводить налог на роскошь в качестве средства стабилизации и снижения госдолга в среднесрочном периоде?
CAMBRIDGE - Měly by vyspělé země zavést daně z bohatství jako prostředek stabilizace a snížení veřejného dluhu ve střednědobém výhledu?
Если введение налога на роскошь для некоторых стран и может стать способом выбраться из долговой ямы, то, к сожалению, это не может быть панацеей.
Avšak přestože daň z bohatství může být rozumným způsobem, jak zemi pomoci vyškrábat se z hluboké fiskální propadliny, nejedná se bohužel o všelék.
Возможность введения налога на роскошь может стать причиной низкой деловой активности и снижения объема сбережений.
Obavy z dalších daní z bohatství by demotivovaly podnikatelského ducha a snížily míru úspor.
К тому же, введение общего налога на роскошь чревато серьезными административными сложностями, включая определение круга лиц, попадающих под его действие.
Velmi náročné jsou navíc administrativní těžkosti při zavádění komplexní daně z bohatství, což vyvolává otázky ohledně spravedlivosti.
Несмотря на то, что МВФ с чрезмерным энтузиазмом относится к идее погашения долгов Испании и Италии за счет взимания налога на роскошь, некоторое разделение бремени с североевропейскими странами кажется вполне разумным.
MMF se sice podle všeho obzvlášť nadchl pro využití daní z bohatství jako nástroje k řešení dluhových převisů ve Španělsku a Itálii, ale určité sdílení břemene se severem se zdá rozumné.
К сожалению, споры вокруг того, кому и в какой степени нести бремя налога на роскошь, откладывают введение данной меры, что может привести к ее последующей неэффективности.
Dohady nad sdílením břemene bohužel přinášejí větší prostor pro zdržování, což může podrývat účinnost daně z bohatství, která může být nakonec zavedena.

Возможно, вы искали...