родство русский

Перевод родство по-чешски

Как перевести на чешский родство?

родство русский » чешский

příbuznost příbuzenství přízeň příbuzenstvo perspektivní afinita afinita

Примеры родство по-чешски в примерах

Как перевести на чешский родство?

Субтитры из фильмов

Родство сильнее, чем улики.
Krev je silnější než důkazy.
Зачем волноваться из-за схожести лиц, когда родство душ куда более важно.
Není důležitá podobnost mezi tvářemi, ale podobnost mezi dušemi.
Вы подтвердите родство, и все.
Vy se s tím rychle vyrovnáte.
Дур дом. Обычных людей заносят в черный Список за одно родство с левыми.
Obyčejní lidé se dostanou. na černou listinu pro kontakty s levičáky.
Вы всегда так говорите. Это доказывает ваше классовое родство. Что, не желаете сознаваться?
Oba jsou tak důležití, že se na ně hodí přísloví velcí lidé dělají stejně velké věci.
Ты предал даже кровное родство.
Zradil jsi svojí vlastní krev.
Да нет, у меня с ними родство.
Ne, kamarádím se s nima.
Я чувствую в вас родство.
Cítím, že jsme spřízněné duše.
Родство душ.
Souznění duší.
Ну, родство не гарантия преданности.
Rodina není vždy zárukou oddanosti.
Я чувствовал большое родство с героем Джонатана.
Můžete cítit s tím Johnatanem.
Что эти животные должны от нас, как мы нравственно должны рассматривать их, вопросы, ответ которых начинается с признанием нашего психологическое родство с ними.
Jakou mají zvířata úlohu, jak by se k nim měl člověk morálně chovat, na tyto otázky začneme nacházet odpovědi, jakmile si uvědomíme naši psychologickou spřízněnost s nimi.
Ваше родство с. Изобел - уже не тайна, но Вы знаете. что Джейсон - прямой потомок герцогини. Гертруды?
Váš příbuzenský vztah s Isabelle určitě není tajemstvím, ale víte o tom, že Jason je přímým potomkem vévodkyně Gertrudy?
А значит, не доказать родство.
Neprokáže se zachování pokrevní linie.

Из журналистики

Одна из черт может и отсутствовать, но каждый из них сразу признает своё родство с остальными.
Nemusí sice existovat žádný výhradní společný znak, všechny lze ale snadno poznat jako příslušníky dané rodiny.
Активная роль Франции может стать связующим звеном, если будут задействованы ее тесные отношения с Германией (дружба, которая является одним из столпов ЕС) и ее близость и культурное родство со Средиземноморьем.
Aktivní Francie může zapůsobit jako svorník, využije-li své pevné vazby s Německem (přátelství, které je pilířem EU) a blízkosti a kulturní spřízněnosti se Středomořím.
Хаксли даже оказался вовлечен в горячий спор о том, может или нет кровное родство объяснить альтруизм.
Huxley se vlastně dostal do značně vyostřené hádky o to, zda pokrevní příbuzenství může nebo nemůže vysvětlovat altruismus.
Вместо того, чтобы искать ответ на вопрос о том, полностью ли объясняет кровное родство альтруизм, Гамильтон подошел к проблеме иначе.
Hamilton se netázal, zda pokrevní příbuzenství vysvětluje altruismus úplně, anebo vůbec, ale přistoupil k otázce jinak.
Здесь сравнение ДНК переоценивает фактическое родство между видами.
Tady komparace DNA silně přeceňuje skutečné vztahy mezi druhy.

Возможно, вы искали...