konfrontovat чешский

сопоставлять, рассматривать, размышлять

Перевод konfrontovat перевод

Как перевести с чешского konfrontovat?

Синонимы konfrontovat синонимы

Как по-другому сказать konfrontovat по-чешски?

Примеры konfrontovat примеры

Как в чешском употребляется konfrontovat?

Субтитры из фильмов

Musím vás konfrontovat s Rochem Siffredim.
Я устрою вам Очную ставку с Сиффреди.
Všichni se snažíme o sebenaplnění, porozumění sobě samým, dotknout se sebe. konfrontovat vlastní realitu, objevovat se a prozkoumávat.
Мы все пытаемся реализоваться, понять себя, понять себя, принять себя, постичь себя, сделать себя совершеннее.
Ale ten nejsilnější pocit, mnohem silnější než strach, byla touha ho konfrontovat.
Но что во мне было больше страха, так это желание встретиться с ним.
Začínáte konfrontovat své pocity s tím, co se děje.
Теперь вы приближаетесь к пониманию своих настоящих чувств к происходящему.
Že jste jí dal to SUV. -Měla konfrontovat ambiguity.
Отдали ей джип, чтобы показать все эти нравственные противоречия.
Jo, ale tam ho nemůžu konfrontovat.
Да, но не могу же я столкнуться с ним там.
Jestlis měl v plánu jít k normalizační komisi, musels nejdřív konfrontovat Soňu.
Если у тебя были хоть какие-то намерения пойти в надзорный комитет, ты бы сначала поговорил с Соней.
Jdu konfrontovat přítele mých dcer. Skopu jeho a jeho otce do kuličky.
Вообще-то я иду разобраться с парнем моей дочери, я собираюсь избить его и его отца по первое число.
A Michael se vydal konfrontovat svého otce.
А Майкл отправился на разборку с отцом.
A svědci tvrdí, že viděli tvého otce konfrontovat kluka odpovídajícího popisu Hooleyho na zahájení provozu herny, protože si myslel, že používají klíč k automatu?
И свидетели говорят твой отец подходил к человеку, по приметам похожему на Кули на открытии игротеки, потому что он подумал, то тот использует автоматический ключ.
Lucille odešla konfrontovat Oscara.
Ты испортил выступление, Джоб.
Nemůžu jí konfrontovat, protože by poznala že jsem ti to řekl.
Я не могу конфликтовать с ней, потому что тогда она узнает, что я рассказал об этом тебе.
Já chci konfrontovat epidemii iracionálního pověrčivého myšlení. Znáte někoho zesnulého jménem Charles? - Věřím.
Если какое-либо средство испытывается в научно контролируемых условиях и доказывает свою эффективность, оно перестает быть альтернативным и становится просто медицинским.
Nemůžu ho konfrontovat.
Нет, я не могу заставлять его.

Из журналистики

Bude muset zůstat v Iráku, angažovat se v izraelsko-palestinském konfliktu na straně Izraele, konfrontovat nepoddajnější Rusko, jednat se stále ambicióznější Čínou a čelit problémům spojeným s globálním oteplováním.
Он (или она) должен будет остаться в Ираке, участвовать в израильско-палестинском конфликте на стороне Израиля, противостоять более жесткой России, иметь дело с более честолюбивым, чем когда-либо Китаем, и столкнуться с проблемой глобального потепления.
Ještě jiný úhel pohledu zdůrazňuje, že významnou roli při utváření dějin sehrála ochota Západu nejen Sovětský svaz konfrontovat, ale také ho zapojovat do struktur.
Еще один взгляд подчеркивает, что готовность Запада связать Советский Союз, а также ему противостоять, сыграла главную роль в том, как закончилась эта история.
Těsnější spolupráce v oblasti regulace může Spojeným státům a EU rovněž pomoci konfrontovat čínskou konkurenci doma i v zahraničí, kterou podnikatelské špičky pokládají za stále méně férovou.
Более тесное сотрудничество также сможет помочь США и ЕС противостоять тому, что бизнес-лидеры рассматривают как растущую несправедливую конкуренцию со стороны Китая, как дома, так и за рубежом.
Boj za transparentnost rovněž předpokládá, že budeme konfrontovat státy, které odmítají na globální úrovni spolupracovat ve finančních otázkách, bojovat proti praní špinavých peněz nebo bránit finančním rizikům.
Борьба за прозрачность также подразумевает противостояние государствам, которые отказываются на глобальном уровне сотрудничать в финансовых вопросах, бороться с отмыванием денег или предотвращать финансовые риски.
Zdá se, že revizionistické mocnosti typu Ruska, Číny a Íránu jsou připravené konfrontovat globální ekonomický a politický řád, který USA a Západ vybudovaly po rozpadu Sovětského svazu.
Ревизионистские державы такие, как Россия, Китай и Иран, похоже, готовы противостоять глобальному экономическому и политическому порядку, который США и Запад, построили после распада Советского Союза.
Být Evropanem znamená společně konfrontovat metlu barbarství a bránit naše hodnoty, způsob života i způsob soužití navzdory našim rozdílům.
Быть Европейцем, означает противостоять вместе угрозе варварства, защищать наши ценности, наш образ жизни, и наш образ жизни совместного сосуществования, несмотря на наши различия.
Několik latinskoamerických představitelů a komentátorů doporučilo, aby se americký prezident Barack Obama summitu zúčastnil navzdory Castrově přítomnosti, protože tak získá možnost konfrontovat ho vamp otázce nedostatku demokracie na Kubě.
Некоторые латиноамериканские лидеры и комментаторы рекомендовали президенту США Бараку Обаме принять участие в саммите, несмотря на присутствие Кастро, чтобы противостоять ему в вопросе утраты демократии на Кубе.
Možná se nakonec ukáže, že váhání kolumbijské podnikatelské komunity konfrontovat Cháveze bylo poslední zbývající překážkou, kterou museli Uribe, Spojené státy a hrstka latinskoamerických demokracií překonat, aby se mohli Chávezovi postavit.
Возможно, колебание делового сообщества Колумбии, не желавшего идти на конфликт с Чавесом, было последним препятствием для Урибе, Соединённых Штатов и немногочисленных демократических стран Латинской Америки на пути столкновения с Чавесом.

Возможно, вы искали...